Postal code of Karnali

Province number 6 Karnali Pradesh

Useful website links -> Aambo web links

Humla

 1. Humla D.P.O. 21000
 2. Muchu 21003
 3. Lali 21004
 4. Sarkegadh 21005
 5. Darma 21007
 6. Srinagar 21008

Mugu

 1. Mugu D.P.O. 21100
 2. Rowa 21102
 3. Pulu 21103
 4. Sorubarma 21105
 5. Rara 21106
 6. Sukhadhik 21107
 7. Gumtha 21109
 8. Dhainkot 21110

Jumla

 1. Jumla D.P.O. 21200
 2. Dillichaur 21202
 3. Tatopani 21204
 4. Malikathata 21205
 5. Kalikakhetu 21206
 6. Narakot 21207
 7. Hatsinja 21208
 8. Chhautha 21209

Kalikot

 1. Kalikot D.P.O. 21300
 2. Sanniraskot 21303
 3. Mehalmudi 21304
 4. Kotbada 21305
 5. Kalikot 21306
 6. Padamghat 21307
 7. Jubitha 21308
 8. Thirpu 21309

Dolpa

 1. Dolpa D.P.O. 21400
 2. Juphal 21401
 3. Tripurakot 21402
 4. Liku 21403
 5. Sarmi 21404
 6. Kaigaun 21405
 7. Foksundo 21406
 8. Namdo 21407

Jaajarkot

 1. Jajarkot D.P.O. 21500
 2. Dhime 21503
 3. Dalli 21504
 4. Ragda 21505
 5. Rokaya gaun (Limsa) 21506
 6. Dashera 21508
 7. Thalaraikar 21509
 8. Garkhakot 21510
 9. Karkigaun 21511

Dailekh

 1. Dailekh D.P.O. 21600
 2. Gaidabaj 21602
 3. Naumule 21603
 4. Byastada 21604
 5. Dhungeshwor 21605
 6. Malika 21607
 7. Dullu 21608
 8. Jambu Kandha 21609
 9. Rakam Karnali 21610

Surkhet

 1. Surkhet (M.W.R.P.D.) 21700
 2. Chhinchu 21701
 3. Ramghat 21702
 4. Sahare 21703
 5. Gumi 21704
 6. Bheriganga 21705
 7. Matela 21706
 8. Garpan 21707
 9. Kunathari 21709
 10. Babiyachaur 21710
 11. Gutu 21711

Rukum

 1. Rukum D.P.O. 22000
 2. Rukumkot 22002
 3. Riwangchaur 22004
 4. Kol 22005
 5. Peugha 22007
 6. Chaur Jahari 22008
 7. Simli 22009
 8. Radijyula 22010
 9. Baphikot 22011

Salyan

 1. Salyan D.P.O. 22200
 2. Kalimati Kalche 22201
 3. Luham 22202
 4. Dhanbang 22203
 5. Mahaneta 22204
 6. Malneta 22207
 7. Maidu 22208
 8. Ragechour 22209
 9. Bhalchaur 22210
 10. Tharmare 22211